Technologie & Toepassing hier op de mavo

We zijn gestart met het aanbod Technologie & Toepassing op de mavo ( CSG Het Noordik – Catharina van Renneslaan in Almelo). In totaal mogen slechts 36 scholen in Nederland deelnemen aan deze innovatieve pilot.

De officiële benaming van dit nieuwe innovatieve schoolvak is Technologie & toepassing (T&T). Het is een nieuw schoolexamenvak voor de mavo. T&T is een vak waarbinnen leerlingen brede praktische vaardigheden ontwikkelen, zich een professionele leerstijl eigen maken en zich daarnaast oriënteren op verschillende beroepsmatige vaardigheden op het technologische vlak.

Het concept examenprogramma wordt ontwikkeld met een selecte groep pilotscholen in Nederland, die bijdragen aan de diversiteit van de pilotgroep. Alleen de scholen die deelnemen aan de pilot T&T hebben ontheffing van het Ministerie van OCW om T&T als schoolexamenvak aan te bieden.
De interesse voor de ontwikkeling van T&T is groot, zo blijkt uit het aantal aanmeldingen voor de pilot. Dit heeft er natuurlijk alles mee te maken dat dit nieuwe examenvak heel goed aansluit op het mbo, de arbeidsmarkt en de vraag in de toekomst naar technisch en technologisch geschoold personeel. Ook binnen Zorg & Welzijn en overige beroepsprofielen wordt dit aspect steeds belangrijker.