Afspraken binnen Het Noordik

Een goede school betekent een veilige school. Jezelf veilig voelen is namelijk belangrijk om te durven zijn wie je bent.

Op CSG Het Noordik willen we je een veilige en vertrouwde omgeving bieden. Een plek met een open sfeer waarin we respect en begrip voor elkaar hebben.

Een veilige school ontstaat ook door duidelijke regels en afspraken.

Omgangsregels

 • Wij gunnen iedereen de ruimte om volwaardig deel uit te maken van de schoolgemeenschap.
 • We respecteren elkaar met alle verschillende opvattingen, overtuigingen, achtergronden, sekse, seksuele geaardheid en lichamelijke kenmerken. We discrimineren elkaar niet.
 • Wij mogen en kunnen elkaar aanspreken op onze verantwoordelijkheid voor een goed leefklimaat in de school.
 • Wij maken geen misbruik van onze machtspositie en we gebruiken geen verbaal, fysiek of psychisch geweld.
 • We hebben respect voor elkaars eigendommen.
 • Wij gebruiken geen racistische en/of seksistische taal. Ook vermijden wij grof taalgebruik en taal die kwetsend is voor anderen.
 • Wij pesten niet. Ook niet digitaal.
 • Wij nemen elkaar serieus en helpen elkaar waar het mogelijk en nodig is.
 • We spelen niet voor eigen rechter maar roepen de hulp in van anderen als dat nodig is.
 • We helpen elkaar ons aan de regels te houden.

Computer- en internetgebruik

Wat mag je wel en niet downloaden op een pc van de school? Wanneer is er sprake van hate-mail? Kortom: waar ligt de grens van wat wel en niet mag? Voor het gebruik van computers hanteren we de volgende gedragsregels:

• Log altijd in met je eigen gegevens (logincode en wachtwoord). Deze zijn strikt persoonlijk.
• De computers mogen gebruikt worden als hulpmiddel in de les en voor de studie.
• Vergrendel de computer altijd bij het verlaten van je werkplek (of log uit).
• Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van je persoonlijke mappen.
• Sluit alleen in overleg met de docent / toezicht houder apparatuur aan op de computer.
• Je mag gebruikmaken van de door school aangeboden programma’s op de computer (software die niet door de scholengemeenschap wordt aangeboden mag je niet starten, installeren of downloaden).
• Je wijzigt niets aan de instellingen van de computer.
• Wees voorzichtig met het doorgeven van persoonlijke informatie via de computer als je niet zeker weet waarvoor de gegevens bestemd zijn.
• Je communiceert niet over zaken die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend, bedreigend, haatdragend of gewelddadig zijn. Bij overtreding van een van deze regels worden maatregelen genomen. Vertel aan de docent of toezichthouder als je berichten ontvangt of dingen ziet die je vreemd, vervelend, smerig, beledigend, bedreigend of onbeschoft vindt.

Regels rond het gebruik van de iPad staan in het volgende document: Regels rond gebruik iPad

Regels en gedragscodes over het gebruik van e-mail en internet door leerlingen en medewerkers is vastgelegd in In de Gedragscode computer- en internetgebruik:

Regels computer en internetgebruik

Digitale gedragscode

Hoe gaan we met elkaar om op de social media? Wat mag wel en wat mag niet? Om de sociale veiligheid van leerlingen en medewerkers van Het Noordik in deze digitale tijd te waarborgen heeft de school in samenwerking met leerlingen en ouders een gedragscode opgesteld.

Digitale gedragscode

Anti-pestbeleid

Pesten en agressie gaan we zoveel mogelijk tegen, dit doen we aan de hand van het Pestprotocol en heldere afspraken over hoe we met elkaar omgaan.

Anti-pestcoördinatoren C. van Renneslaan:

Dhr. H. Meppelink, h.meppelink@noordik.nl

Mevr. M. Boode, m.boode@noordik.nl

Schoolveiligheidsplan

Meer lezen over fysieke en sociale veiligheid op CSG Het Noordik? Lees dan ook ons schoolveiligheidsbeleidsplan (2016)

Leerlingenstatuut

De rechten en plichten van leerlingen zijn vastgelegd in het  Leerlingenstatuut (2018-2020).

Het statuut kun je ook inzien in de mediatheek, leerlingenopvang of de administratie.

Protocol schorsing en verwijdering

Het kan soms gebeuren dat een leerling geschorst of van school verwijderd wordt. Bijvoorbeeld in geval van geweld, seksueel misbruik of racisme. In welke gevallen er tot een dergelijke maatregel wordt overgegaan en welke procedures er dan gevolgd worden, staat beschreven in het volgende protocol:

Protocol schorsing en verwijdering leerlingen

Ziekmeldingen en centraal meldpunt

Als je problemen hebt, je je moet afmelden wanneer je je ziek voelt of wanneer je uit de klas bent gestuurd of wordt gepest, dan kun je je melden bij Het Pluspunt of het School Ondersteunings Team (SOT). Dit team is speciaal in het leven geroepen om extra ondersteuning en hulp te bieden aan leerlingen.

Ziekmeldingen geeft u telefonisch vóór 08.30 uur door op: (0546) 81 98 89.

Voor ziekmelden in de bovenbouw geldt ook het volgende: wanneer je door ziekte een toets mist, dien je je af te melden bij de teamleider. Bij schoolexamens en het centrale examen dien je je elke dag die je ziek bent opnieuw af te melden.

Medicijnverstrekking en medisch handelen

In principe worden er geen medicijnen verstrekt aan leerlingen. Hoe de school handelt in de volgende situaties:

 • wanneer een leerling ziek wordt op school,
 • het verstrekken van medicijnen op verzoek,
 • medisch handelingen

staat uitgebreid omschreven in het Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Integriteitscode

De integriteitscode is een onderdeel van het veiligheidsbeleid van de school. De code voldoet aan de huidige wet- en regelgeving, en past in de visie van Het Noordik op een (sociaal) veilige school en op de manier waarop collega’s met elkaar om horen te gaan.

De integriteitscode bevat regels die betrekking hebben op het gedrag van betrokkenen, omgangsvormen en de cultuur van Het Noordik. Het document is te downloaden via de pagina Organisatie onder het kopje Beleid, regelingen en statuten.

Klokkenluidersregeling

Hoe te handelen bij het vermoeden van een misstand is vastgelegd in de klokkenluidersregeling. De regeling geeft een heldere beschrijving van de procedure die gevolgd moet worden wanneer een (op redelijke gronden gebaseerd) vermoeden van een misstand bestaat.

Het document is te downloaden via de pagina Organisatie, onder het kopje Beleid, regelingen en statuten.

Gescheiden ouders

Welke rechten en plichten er gelden in het geval de ouders van een leerling gescheiden zijn, zijn vastgelegd in het

Protocol rechten gescheiden ouders

Privacyreglement verwerking leerlinggegevens

Het Noordik wil een veilige school zijn voor zowel leerlingen, ouders als personeel. Dit dragen we ook uit in onze visie. Onderdeel daarvan is dat we, overeenkomstig de voorschriften in de wet, zorgvuldig met leerlinggegevens (en ook personeelsgegevens) omgaan. Met de komst van nieuwe Europese wet, de Algemene verordening gegegevensbescherming (AVG) krijgen wij als school meer verantwoordelijkheden om de persoonsgegevens van onze leerlingen goed te beschermen. In het privacyreglement verwerking leerlinggegevens leest u hoe we dit hebben geregeld.

Publicatie foto’s en AVG

Elk schooljaar wordt er beeldmateriaal gemaakt van allerlei activiteiten en lessituaties. Onder beeldmateriaal verstaan wij foto’s en filmpjes waarop personen (betrokkenen) te zien zijn. We gebruiken dit beeldmateriaal voor de website, maar soms ook voor foldermateriaal.

AVG
In de AVG wordt beeldmateriaal gekwalificeerd als bijzondere persoonsgegevens, evenals naamsvermelding.  Aan het gebruik van bijzondere persoonsgegevens worden strikte eisen gesteld.

Voor het gebruik van foto’s van uw kind in foldermateriaal, andere publicaties of op de website, waar wij een beeld schetsen van het onderwijs en activiteiten bij ons op school, is uw toestemming vereist. De toestemming voor publicatie(s) kunt u altijd weer intrekken. Als er foto’s of namen worden gebruikt voor wervingsdoeleinden of publicaties in de pers, benaderen wij u of uw kind (als het 16 jaar of ouder is) persoonlijk en vragen we u een formulier in te vullen. Als het op initiatief van een krant of omroep zelf is, dan zijn de publicaties ook hun verantwoordelijkheid en niet die van Het Noordik.

Fysiek ingrijpen en omgaan met agressie

Opstandig en agressief gedrag komt overal voor, ook op school en in de klas. Met professioneel pedagogisch handelen van medewerkers en een prettig schoolklimaat kunnen veel problemen voorkomen worden.

CSG Het Noordik heeft een zorgplicht voor een veilig schoolklimaat. Om agressie binnen de school te voorkomen en daarmee de veiligheid van medewerkers en leerlingen te optimaliseren zijn de protocollen Fysiek ingrijpen naar leerlingen en Omgaan met agressie van ouders/verzorgers en ander bezoek opgesteld.

Protocol fysiek ingrijpen protocol omgaan met agressie van ouders en ander bezoek

Verzuimafspraken

Afspraken en regels omtrent verzuim en bovenmatig verzuim staan uitgebreid omschreven op de ouderpagina

Protocol genotsmiddelen

Onze school wil een veilige plaats bieden aan leerlingen, leerkrachten en alle overige bij de school betrokken medewerkers en vrijwilligers. Dit protocol heeft tot doel die veiligheid tot stand te brengen en te waarborgen.

Doel van ons beleid is gezondheid, welzijn en bescherming te waarborgen. Het overmatig gebruik van genotsmiddelen kan leiden tot gezondheidsrisico’s en -schade, verslechtering van de sfeer op en rond de school en in de verhoudingen tussen leerlingen onderling en medewerkers van de scholengemeenschap Het Noordik.

Simpel gezegd: genotsmiddelengebruik, onderwijs en vorming gaan niet samen.

Zie hier: Protocol genotsmiddelen

Afspraken op de C. van Renneslaan

De school is een plek waar je je veilig en vertrouwd moet voelen. Met z’n allen (leerlingen, docenten, directie en onderwijsondersteunend en -begeleidend personeel) vormen we deze school. Er zijn dus veel mensen die invloed hebben op de sfeer en de veiligheid. Op de C. van Renneslaan richten we ons voornamelijk op de volgende punten:

 • Openheid en vertrouwen
  Samenwerken en verantwoordelijkheid
  Respect en persoonlijke ontwikkeling
  Kwaliteit en veiligheid

Om dit te bereiken hebben we een aantal afspraken en regels gemaakt. Zoals de leefbaarheidsregels die je hiernaast ziet staan.

Fietsen naar buitenschoolse sportlocaties

Het vak lichamelijke oefening vindt naast de gymnastieklokalen (in en buiten het schoolgebouw) ook plaats op buitensport-accommodaties. Leerlingen lopen of fietsen zelfstandig naar deze sportlocaties. In leerjaar 1 fietst de docent de eerste 2 keer gezamenlijk met de klas naar de sportlocatie en weer terug. De docent geeft hierbij de onderstaande afspraken duidelijk aan:

• De leerlingen dienen altijd via de aangegeven route te fietsen, zodat de docent met de auto bijna dezelfde route kan rijden en in noodgevallen kan helpen.
• De leerlingen houden zich aan de bestaande verkeersregels.
• Elke leerling gaat op zijn/haar eigen fiets naar de sportlocatie (Dus niet samen op één fiets!)
• De verantwoordelijkheid van het fietsen ligt bij de leerling.

In leerjaar 2, 3 en 4 zijn de leerlingen op de hoogte van de te fietsen route en fietst de docent niet meer de eerste keer mee. De docent zal aan het begin van het schooljaar wel duidelijk benadrukken dat de leerlingen de aangegeven route fietsen naar de sportlocatie en zich houden aan de hierboven genoemde afspraken.

 

Leefbaarheidsregels

Ik ben op tijd in de les of de leeromgeving

Ik zet mijn fiets of scooter in de betreffende stalling

Ik bewaar waardevolle spullen in mijn kluisje

Ik houd het gebouw netjes

Ik ben van 08.00 tot 16.30 uur beschikbaar voor school

Ik rook niet in het schoolgebouw of voor de ingang van de school