Mentoren en kernteams

Mentor, eerste aanspreekpunt

De mentor is de contactpersoon van een klas. Hij of zij kan bemiddelen bij het oplossen van moeilijkheden met leren of bij pesten. Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor bezoekt voor de Kerst alle brugklasleerlingen thuis. Dit geldt ook voor nieuwe leerlingen in andere klassen. Overige leerlingen worden door de mentor thuis bezocht als er aanleiding voor is.

Ook kunnen ouders, na het eerste en tweede rapport, een 10-minutengesprek voeren met de mentor of met een aantal docenten. Ouders kunnen altijd contact opnemen met de mentor wanneer zij vragen hebben.

Kernteams

De vestiging C. van Renneslaan is verdeeld in kernteams. Binnen het schoolgebouw heeft elk kernteam zijn eigen thuisbasis. Elk kernteam bestaat uit de teamleider, een aantal docenten en een onderwijs- of technisch assistent. Kijk voor de gegevens over de teamleiders op de pagina contact.

Voel je je ziek, word je gepest, heb je problemen of ben je de klas uitgestuurd? Dan moet je je melden bij de onderwijsassistent. Hij of zij vangt je op en zal je vertellen wat er verder gaat gebeuren.

Passend onderwijs

Wij leren en werken op CSG Het Noordik in een sfeer van vertrouwen, openheid en aandacht. Wij houden rekening met talenten, eigenschappen en de persoonlijke situatie van onze leerlingen.

Passend onderwijs op de Van Renneslaan

Binnen het vmbo zijn er leerlingen die op zichzelf wel een regulier diploma in één van de leerwegen kunnen halen, maar niet zonder extra zorg. Deze zorg kan waar nodig aangeboden worden in de vorm van:

• Begeleiding bij taal- en rekenproblemen/-achterstanden
• Begeleiding bij sociaal-emotionele problemen
• Sociale vaardigheidstraining
• Faalangstreductietraining
• Motorische remedial training
• Begeleiding bij plannen en organiseren
• Extra begeleiding van de mentor bij het leren
• Uren ambulante begeleiding binnen en buiten de klas.

Pluspunt
Wanneer een leerling tijdelijk uit de reguliere groep dient te worden geplaatst, hebben we een Pluspunt-voorziening.
De leerling kan in een kleine groep (meestal niet meer dan 6 leerlingen) individueel begeleiding krijgen voor zowel zijn cognitief functioneren als voor zijn sociaal-emotioneel functioneren. Het Pluspunt biedt de mogelijkheid van een time-out voor de leerling, maar ook de mogelijkheid tot reflectie op eigen gedrag en handelen of een ondersteuning bij het didactisch functioneren. Deze vormen van zorg zetten we in, na overleg met leerling, ouders, mentor en de zorgcoördinatoren.

Als u hierover vragen mocht hebben dan kunt u terecht bij Dhr. M. Hakkert , m.hakkert@noordik.nl

Extra begeleiding op de C. van Renneslaan

Vertrouwenspersonen en anti-pestcoördinator

Als je te maken krijgt met agressief gedrag of geweld, pesten, discriminatie of seksuele intimidatie, dan kun je terecht bij de vertrouwensdocent. Deze docent zal door middel van een aantal persoonlijke gesprekken helderheid proberen te krijgen over je situatie.

Ook met vragen over (homo)-seksualiteit of over je seksuele geaardheid, kun je terecht bij de vertrouwensdocent. Op de locatie Noordikslaan bestaat een gespreksgroep van leerlingen waarin met elkaar over deze vragen gesproken wordt. Wanneer je daaraan wilt deelnemen, kun je je melden bij de vertrouwensdocent de C. van Renneslaan

Bij ernstige klachten kan een externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. De school heeft hiervoor een klachtenregeling ontwikkeld.

Vertrouwenspersonen:

Mevr. J. Lansink, j.lansink@noordik.nl
Dhr. L. Oosterom, l.oosterom@noordik.nl

Anti-pestcoördinator:

Dhr. H. Meppelink, h.meppelink@noordik.nl

Mevr. M. Boode, m.boode@noordik.nl

Aandachtsfunctionarissen:

Dhr. M. Vos ma.vos@noordik.nl

Dhr. M. Hakkert m.hakkert@noordik.nl

Dyslexie en dyscalculie

Dyslectische leerlingen, die behoefte hebben aan extra ondersteuning en begeleidingen, kunnen in overleg met de taalcoördinator deze ondersteuning en begeleiding krijgen. Samen wordt gekeken waar de leerling behoefte aan heeft, zodat er altijd begeleiding op maat wordt gegeven. Daarnaast krijgen alle dyslectische leerlingen meer tijd voor het maken van toetsen, mogen zij werk voor de laptop maken of gebruik maken van het voorleesprogramma  Kurzweil.

Uitgebreide informatie over hoe wij omgaan met dyslexie op onze vestiging staat in het dyslexiebeleid. Dit document is op te vragen bij:

dhr. M. Hakkert, m.hakkert@noordik.nl

Dyscalculie

Net als met dyslexie kunnen er leerlingen zijn die moeite hebben met getallen en met rekenen. Dit heet dyscalculie. Op school besteden we hier ook aandacht aan.

Huiswerkklas

De lessen bij ons op school zijn zo georganiseerd dat je al je opdrachten tijdens de lessen kunt afmaken. Maar dat lukt niet altijd. Soms heb je bijvoorbeeld extra tijd nodig. Niet iedereen kan of wil thuis nog huiswerk maken. Daarom helpen we je met de huiswerkklas.

Iedereen kan deelnemen aan de huiswerkklas. Wij zorgen voor een rustige ruimte, waar je in alle stilte kunt werken.
De huiswerkklas is er elke schooldag van 13.20 tot 16.30 uur

Wil je meer weten over de huiswerkklas? Lees dan de folder huiswerkklas Van Renneslaan

Remedial teaching

Er zijn diverse redenen waardoor je op school een achterstand op kunt lopen. Bijvoorbeeld een verkeerde werk- of studiemethode, problemen in je thuissituatie of persoonlijke problemen. Heb jij een studieachterstand? Dan hebben wij extra begeleiding voor je, dit noemen we remedial teaching.

Remedial teacher rekenen: mevr. K. Brama k.brama@noordik.nl

Remedial teacher taal: mevr. J. Voortman, j.voortman@noordik.nl en mevr. J. Lansink, j.lansink@noordik.nl

Motorische remedial teaching

We bieden je niet alleen remedial teaching als je een studieachterstand hebt. Ook als je een minder goed ontwikkelde motoriek hebt bieden we je extra begeleiding. Dat noemen we motorische remedial teaching. Een minder goed ontwikkelde motoriek kan namelijk leiden tot een verkeerde manier van bewegen en uiteindelijk op latere leeftijd tot problemen door een verkeerde lichaamshouding. Dat willen we samen met je voorkomen door het aanbieden van en het helpen bij verschillende oefeningen.

Motorische remedial teacher: Dhr. H. Meppelink, h.meppelink@noordik.nl

Studie- en beroepskeuze

Je krijgt in het voortgezet onderwijs vaak te maken met keuzes. Bijvoorbeeld voor een vervolgstudie of voor een beroep. De decaan kan je hierover informatie geven en helpt je belangrijke toekomstbeslissingen te nemen. De decaan kan je ook informatie geven over studiefinanciering. Jij, maar ook je ouders, kunnen een afspraak maken met de decaan om te praten over je studiekeuze.

Mevr. M.R. Kroeze-Bhagoe m.kroeze@noordik.nl

Vmbo-carrousel

Tijdens de vmbo-carrousel maak je in groepjes een ronde langs verschillende bedrijven en instellingen. Daar volg je een actief programma waardoor je een beeld krijgt van mogelijke beroepen en opleidingen. Je ziet de praktijk van dichtbij en proeft de sfeer op de werkvloer. Kijk voor meer info op de website van de vmbo-carrousel regio Almelo.

Intern begeleider

Voor de begeleiding van sociaal-emotionele problemen bij leerachterstanden, voor extra pedagogisch-didactische ondersteuning en begeleiding van Leerweg Ondersteuning (LWOO) is er een speciale intern begeleider. Hij coördineert alle zaken op dit vlak. Daarnaast vervult hij ook de rol van zorgcoördinator.

Dhr. M.H. Hakkert, m.hakkert@noordik.nl

Incidentele begeleiding

Heb je door verhuizing, ziekte of andere oorzaken een achterstand opgelopen? Dan bieden we je speciale begeleiding. Er is bijvoorbeeld studiebegeleiding op dinsdag tijdens het eerste lesuur. Deze begeleiding wordt gegeven door de eigen vakdocent. Je kunt de begeleidingslessen bezoeken nadat je een afspraak hebt gemaakt met de betreffende vakdocent.

Faalangst en sociale vaardigheid

Door faalangst of examenvrees kan het zijn dat je schoolresultaten tegenvallen. Faalangst wil zeggen dat je bang bent dat je niet goed presteert. Mocht je er last van hebben, dan kun je deelnemen aan een faalangst- en examenvreesreductie training. Hierdoor krijg je meer zelfvertrouwen.

Mevr. M. Harleman-Stoel m.harleman@noordik.nl

Mentorproject

Wanneer je – buiten school om – in contact wil komen met iemand die je een steuntje in de rug geeft, of waarmee je wilt praten, kun je terecht bij het mentorproject van Scoop. Zij matchen je met een coach die jou bevalt en met je aan de slag gaat.

Meer weten? Bel/sms  06-14770368 of 544195 , M. Peerbolte, m.peerbolte@scoopwelzijn.nl