Informatie voor ouders

Op deze pagina vindt u alle informatie die voor u als ouder van belang is. Hebt u na het lezen van deze pagina nog vragen? Dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Wij beantwoorden uw vragen graag.

Noordik Busvervoer

Overgangsrichtlijnen

Vier keer per jaar ontvangen de leerlingen een rapport. Aan het eind van het schooljaar wordt beslist over de overgang naar het volgende leerjaar. De docenten nemen gezamenlijk een besluit over de bevordering in een rapportenvergadering. Dit besluit wordt genomen op grond van de overgangsrichtlijnen.

Cursusjaar 2019-2020

Per onderwijstype zijn ook nog specifieke overgangsrichtlijnen. Deze zijn vastgesteld per cursusjaar.

Overgangsrichtlijnen-vanaf-2019 (1)

Overstap mavo naar havo
Wil uw zoon of dochter vanuit de mavo naar havo 4 doorstromen? Dan moet u rekening houden met een aantal toelatingseisen. Voor alle vier Almelose scholen worden dezelfde eisen gehanteerd. De toelatingseisen voor leerlingen afkomstig van CSG Het Noordik zijn dus hetzelfde als voor leerlingen van andere scholen.
Toelatingseisen instroom mavo (vmbo TL) naar havo 4

Revisie

Wanneer u het niet eens bent met het overgangsbesluit kunt u schriftelijk revisie aanvragen. In een brief aan de vestigingsdirecteur kunt u aangeven met welke informatie naar uw mening niet voldoende rekening is gehouden. Ook wanneer u vindt dat er een fout in de procedure is gemaakt, kunt u revisie aanvragen. U kunt de revisie tot uiterlijk woensdag 7 juli 2021 12.00 uur aanvragen.

Wat gebeurt er met uw verzoek?

Naar aanleiding van uw brief wordt bekeken of de procedure in de rapportvergadering juist is geweest, en of er sprake is van nieuwe informatie. Er wordt dan opnieuw een besluit genomen.

Hoe dit in z’n werk gaat wordt uitgebreid omschreven in de revisieprocedure.

Schoolboeken

Schoolboeken zijn gratis

Onder schoolboeken wordt verstaan: leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, examentrainingen/bundels, eigen leermateriaal van de school, bijbehorende cd-roms/dvd’s en licenties voor online materiaal die de school voorschrijft in één specifiek leerjaar.
Overige leer- en hulpmiddelen (boekentas, agenda, schrijfmateriaal, schriften, zakbijbel, woordenboeken,  atlas, sportspullen) vallen buiten de ouderbijdrage en dienen voor eigen rekening te worden aangeschaft.

Gebruiksregels boeken

De school zorgt dus voor gratis schoolboeken. Daarom hebben we een aantal gebruiksregels opgesteld:

  • De boeken zijn eigendom van de school en worden aan de leerling in bruikleen gegeven.
  • De boeken moeten direct na ontvangst gekaft worden en aan het einde van de cursus of bij een eerder vertrek ongekaft worden ingeleverd.
  • Werkboeken waarin wordt geschreven hoeven niet te worden ingeleverd.
  • Bij beschadiging of vermissing moeten de kosten van herstel of vervanging betaald worden.
  • Na ontvangst van de boeken dient u deze direct te controleren. Klachten over ontvangen boeken kunt u binnen 14 dagen na ontvangst melden bij de conciërge.

Ouderbijdrage

Wat kost het?

De school brengt kosten in rekening voor leermiddelen en overige faciliteiten, algemene kosten en excursies en werkweken. Samen noemen wij dit de ouderbijdrage. Wij doen ons best om de kosten zo laag mogelijk te houden. De (oudergeleding van de) medezeggenschapsraad heeft vooraf ingestemd met de hoogte en bestemming van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is vrijwillig en toelating tot de school wordt niet afhankelijk gesteld van de betaling van de ouderbijdrage. U heeft de mogelijkheid een keuze te maken uit de verschillende voorzieningen van de ouderbijdrage. Wanneer u ervoor kiest om voor bepaalde voorzieningen niet te betalen, houdt u er dan rekening mee dat uw kind geheel of gedeeltelijk van deze voorziening(en) uitgesloten kan worden.

De ouderbijdrage 2020-2021 bestaat uit:

• Leermiddelen en overige faciliteiten: leesgeld mediatheek, bijdrage computergebruik, printen en kopieren voor schoolgebruik, bijdrage auteursrecht voor kopij/muziek, gebruiksmaterialen voor beeldende vorming, techniek en praktijkvakken.

• Algemene kosten: huur kluisje, scholierenverzekering, culturele activiteiten en sportdagen, activiteitenweek en projectweek, bijdrage voor de Cultuurkaart, schoolavond(en), schoolpas, examenkosten, vieringen en andere evenementen.

• Het excursie- en werkweekfonds: activiteiten die per leerjaar worden georganiseerd, zoals oriëntatiedagen, werkweken en leerjaargebonden excursies.

Sparen werkweek

In de klassen 1 t/m 3 wordt gespaard voor de werkweek in klas 3. Doublanten en instromers die op werkweek gaan, betalen de volledige kosten van de werkweek, eventueel verminderd met een gespaard bedrag.
schema sparen:
  • Brugklas €   15,00
  • Klas 2      €   35,00
  • Klas 3      € 165,00
  • Totaal      € 215,00
Leermiddelen en overige faciliteiten brugklas vmbo-2 vmbo-3 vmbo-4
Bijdrage mediatheek (leesgeld) 5,00 5,00 5,00 5,00
ICT faciliteiten 7,00 7,00 7,00 7,00
Printen en kopiëren voor schoolgebruik 4,00 4,00 4,00 4,00
Bijdrage auteursrechten kopiëren en muziek 2,00 2,00 2,00 2,00
Bijdrage extra verbruiksmaterialen en activiteiten 18,00 18,00 21,00 32,00
Algemene kosten
Borg kluisje* 10,00
Huur kluisje 9,00 9,00 9,00 9,00
Ongevallen- en reisverzekering 3,00 3,00 3,00 3,00
Cultuur, sport en activiteiten 32,00 31,00 31,00 31,00
Cultuurkaart 5,00 5,00 5,00 5,00
Leerlingvereniging (schoolmiddagen en/of -avonden) 6,00 6,00 6,00 6,00
Gebruik leerlingpas 2,00 2,00 2,00 2,00
Vieringen 5,00 5,00 5,00 5,00
Diploma-uitreiking 17,00
Totaal ouderbijdrage 98,00 97,00 100,00 128,00
Excursie- en werkweekfonds
Introductie- en excursie brugklas 40,00
Excursie klas 2 25,00
Excursie laatste schooldag klas 4 30,00
Sparen voor werkweek werkweek in klas 3 15,00 35,00 165,00
Totaal Excursies en werkweek 55,00 60,00 165,00 30,00
Totaal schoolkosten: 163,00 157,00 265,00 158,00

*De borg wordt aan het eind van de schoolloopbaan contant terugbetaald bij het inleveren van de sleutel.

Betalen ouderbijdrage

Voor de betaling van de ouderbijdrage maken wij gebruik van het digitale portaal WIS Collect.

Hoe werkt het?

U ontvangt een e-mail via no-reply@noordik.nl op het bij ons bekende e-mailadres in Magister. In iedere e-mail staat een link naar uw persoonlijke en beveiligde omgeving binnen WIS Collect. In deze omgeving ziet u alle facturen met betrekking tot de schoolkosten. Hierin kunt u ook aangeven of u akkoord gaat met de ouderbijdrage. Wanneer u meerdere kinderen op CSG Het Noordik heeft, ziet u de facturen van al uw kinderen.

Hoe betaalt u de ouderbijdrage?

De facturen kunnen direct via iDEAL worden betaald. U kunt ook kiezen voor betaling via een handmatige bankoverschrijving.

Betalen in termijnen

U kunt de ouderbijdrage ook gespreid betalen. U kunt kiezen voor een betaling in één termijn of drie termijnen. Wanneer u in méér dan drie termijnen wilt betalen, kunt u hiervoor contact opnemen met de heer T. van der Kloet, via  schoolkosten@noordik.nl of telefonisch, (0546) 58 14 48.

Andere schoolkosten

Ook andere schoolkosten, zoals kosten voor extra excursies, spaarregelingen voor schoolreizen, die niet in de ouderbijdrage zijn opgenomen, brengen wij in rekening via WIS Collect.

Tegemoetkoming

Het bestuur kan slechts in zeer bijzondere gevallen aan ouders die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten een gedeeltelijke ontheffing verlenen. Verzoeken daartoe kunnen schriftelijk worden ingediend bij medewerker financiën T. van der Kloet. U kunt mailen naar schoolkosten@noordik.nl.

Huur kluisje

De betaling van de huur van de kluisjes is opgenomen in de ouderbijdrage. De huur bedraagt € 9 per jaar. De borg wordt in de brugklas opgenomen in de ouderbijdrage en bedraagt eenmalig € 10. Aan het einde van de schoolloopbaan van de leerling wordt de borg door de conciërge contant terugbetaald aan de leerling. Voor elke leerling is een kluisje beschikbaar.

Tegemoetkoming schoolkosten

Vergoedingen via de gemeente voor mensen met een minimum inkomen of laag inkomen

Stichting Leergeld biedt kinderen uit de gemeenten Almelo en Twenterand in het basis- en voortgezet onderwijs (4-18 jaar) de kans om deel te nemen aan schoolactiviteiten. Meedoen op school is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Stichting Leergeld kan hierbij hulp bieden. Als ouder/verzorger kunt u een aanvraag indienen bij Stichting Leergeld voor een vergoeding voor een excursie of een werkweek.

Woont u in Almelo? Dan kunt u hier een aanvraag doen: www.leergeld.nl/almelo/doe-een-aanvraag

Woont u in de gemeente Twenterand? Dan kunt u hier een aanvraag doen: https://www.leergeld.nl/twenterand/doe-een-aanvraag/

De gemeenten Twenterand, Wierden en Hellendoorn kennen een regeling waarbij u een vergoeding kunt krijgen voor bepaalde (school) activiteiten. Hierbij moet u onder andere denken aan de kosten van excursies en werkweken.

Naast vergoedingen voor schoolactiviteiten kunt u ook een vergoeding krijgen voor activiteiten als contributies van een vereniging, bibliotheek, entree voor pretparken, musea, theaterbezoek enz. De vergoedingen zijn per gezinslid per jaar. Ouders met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kunnen onder bepaalde voorwaarden voor deze vergoeding in aanmerking komen:

Kindgebonden budget voor kinderen tot 18 jaar
De tegemoetkoming ouders is verdwenen. In plaats daarvan wordt het kindgebonden budget hoger. Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. U kunt hiervoor in aanmerking komen als u kinder-bijslag voor uw kind ontvangt of het kind in belangrijke mate onderhoudt. Daarnaast is het een vereiste dat u de Nederlandse nationaliteit heeft of een verblijfsvergunning die recht geeft op toeslagen.

Hoeveel kindgebonden budget u ontvangt hangt af van:
• het gezamenlijke inkomen van u en uw eventuele partner.
• het aantal kinderen tot 18 jaar.
• de leeftijd van uw kinderen tot 18 jaar.

Het kindgebonden budget wordt automatisch verhoogd in de maand nadat uw kind 12 of 16 jaar wordt. Sinds 1 augustus 2015 krijgen alle ouders met een kind van 16 of 17 jaar een extra bedrag aan kindgebonden budget. Dit vervangt de tegemoetkoming in de school-kosten en de onderwijsbijdrage (WTOS).

Aanvragen niet meer nodig
Wanneer u huur- of zorgtoeslag ontvangt of eerder een tegemoetkoming ouders heeft ontvangen, dan hoeft u het kindgebonden budget niet apart aan te vragen. U ontvangt dan zelf bericht over het kindgebonden budget.

Heeft u geen kindgebonden budget ontvangen maar denkt u hier wel voor in aanmerking te komen, dan kunt u zelf een kindgebonden budget aanvragen.

U kunt het kindgebonden aanvragen via:
• toeslagen.nl.
• het aanvragen van een formulier bij de Belastingtelefoon: (0800) 05 43.

Binnen acht weken ontvangt u bericht van de Belastingdienst.

U ontvangt eerst een voorschot
Het kindgebonden budget ontvangt u als voorschot. Na afloop van het jaar wordt de toeslag definitief berekend.

18 jaar en ouder
Wanneer uw kind 18 jaar is kunt u voor uw kind een tegemoetkoming scholieren aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze tegemoetkoming bestaat uit twee delen: een basistoelage en een aanvullende toelage. De basistoelage wordt altijd toegewezen, de aanvullende toelage is afhankelijk van het belastbaar inkomen van u en uw partner.

De bedragen voor de basistoelage en de aanvullende toelage zijn:
1. Basistoelage

thuiswonend € 117,20 per maand
uitwonend € 273,26 per maand

2. Aanvullende toelage voor tegemoetkoming in de schoolkosten inclusief zorgpremie (afhankelijk van het inkomen van de ouders)

onderbouw maximaal € 82,64 per maand
bovenbouw maximaal € 90,47 per maand

Informatie
Uitgebreide informatie over de tegemoetkoming kunt u vinden op duo.nl. DUO is bereikbaar onder telefoonnummer (050) 599 77 55.

Ongevallenverzekering

Het bestuur heeft in verband met werkweken, excursies e.d. voor alle leerlingen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten in verband met het oplopen van lichamelijk letsel.

Het bestuur sluit geen reisverzekering af voor werkweken en excursies. Leerlingen zijn dus niet verzekerd voor materiële schade zoals verlies van bagage, brillen, fotocamera, mobiele telefoon en dergelijke. Wanneer u zelf geen doorlopende reisverzekering heeft afgesloten, adviseren wij u om in ieder geval voor de werkweek een aparte reisverzekering af te sluiten.

De verzekerde bedragen zijn maximaal 

In geval van overlijden door een ongeval   € 12.500
In geval van blijvende invaliditeit door een ongeval  €  60.000
Geneeskundige behandeling en verpleging
ten gevolge van een ongeval
€    3.000
Tandbeschadiging ten gevolge van een ongeval per element  €   3.000

Schade
De school is niet verzekerd tegen schade die aan eigendommen van leerlingen wordt toegebracht. Herstel van schade toegebracht door leerlingen komt voor rekening van de ouders.
De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan in bewaring gegeven goederen (bijvoorbeeld tijdens de gymles). We raden dringend aan om kostbaarheden op te bergen in een kluisje.

Een verzekering is van kracht vanaf een uur vóór schooltijd tot een uur na schooltijd en tijdens excursies en werkweken die in schoolverband plaatsvinden. Ook voor leerlingen die stage lopen geldt genoemde verzekering, mits er een stagecontract is getekend. Voor een schadeformulier kunt u terecht bij de administratie.

Publicatie foto’s

Elk schooljaar maken we foto’s van allerlei activiteiten en lessituaties. Deze foto’s gebruiken we voor de website en soms ook voor foldermateriaal. U wordt verzocht om digitaal toestemming te verlenen voor het publiceren van foto’s waar uw kind op staat. U ontvangt hierover een mail waarin u wordt gevraagd om uw toestemming vast te leggen.

Meer informatie hierover en de AVG vindt u onder de pagina afspraken, kopje publicatie foto’s en AVG

Ouderlijk gezag

Op grond van artikel 377c Boek 1 BW heeft de niet met het gezag belaste ouder recht op ‘informatie inzake belangrijke feiten en omstandigheden die de persoon van het kind of diens verzorging en opvoeding betreffen’. Dit betekent dat als de school hierom wordt gevraagd, ze in principe gelijke informatie verschaft over een leerling aan ouders van wie de een wel en de ander niet met het ouderlijk gezag is belast. Een uitzondering hierop bestaat wanneer de school dit in strijd vindt met het belang van het kind. De wens van het kind om niet tot informatieverstrekking over te gaan, is hierbij niet alleen bepalend.

Nieuwsbrief, Oase en notulen ouderklankbord

Nieuwsbrief 2020-2021

Regelmatig ontvangt u van ons de Nieuwsbrief. Hieronder kunt u deze Nieuwsbrief als pdf-bestand downloaden.

NB.02

NB.01

Ouderklankbordgroep notulen

2020 notulen ouderklankbord 30-1

Notulen 30-01-2020 Ouderklankbordgroep Onderbouw

Notulen ouderklankbordgroep 19 november 2019

19112019 Notulen Ouderklankbordgroep Onderbouw

Notulen Ouderklankbordgroep 20052019

Klachten

Wij doen er alles aan om klachten te voorkomen, maar mocht u toch een klacht hebben, dan zal de school die op gepaste wijze afhandelen. Meer over de procedure die we hierbij volgen leest u op de pagina klachtenprocedure.

Veiligheid

Het Noordik wil een veilige school zijn. Hiervoor zijn duidelijke regels en afspraken nodig. Meer informatie hierover vindt u op de pagina afspraken.

Verzuim en bovenmatig verzuim

Als u voor uw zoon of dochter vrij wilt vragen voor een bruiloft, begrafenis, dokter- of tandartsbezoek, dan geeft u hem of haar een briefje mee. Voor verzuim tijdens het examen, verwijzen we naar het examenreglement. Voor de goede orde is het belangrijk om het volgende te weten: Leerlingen krijgen geen vrij om tijdens schooltijd op vakantie te gaan. De school is verplicht lesverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Er geldt een uitzondering op deze regel voor ‘seizoensgebonden werk’. De schoolleiding kan u hierover meer vertellen.

Bovenmatig verzuim

Natuurlijk is spijbelen of te laat komen in de les niet toegestaan. De school stelt u op de hoogte als uw kind niet op school of in de les is geweest of vaak te laat opschool komt. Bij spijbelen en bij bovenmatig verzuim, bijvoorbeeld door ziekte, is de school verplicht de leerplichtambtenaar in te lichten. De leerplichtambtenaar stelt vast of er sprake is van geoorloofd of ongeoorloofd verzuim.

Identificatie en Noordikpas

Nieuwe leerlingen worden verzocht om begin van het schooljaar een kopie van de identiteitskaart mee te nemen. Het BSN nummer op de ID-kaart wordt overgenomen in Magister. Deze kopie kan na een week weer worden opgehaald. Niet opgehaalde kopieën worden vernietigd. We zijn dit verplicht in het kader van de AVG.

Noordikpas

Iedere leerling van Het Noordik krijgt een Noordikpas. Deze pas is een identificatiemiddel en geeft bovendien toegang tot schoolavonden. Bij verlies kan een nieuwe pas worden verstrekt door de administratie tegen betaling van € 10.

Ziekmeldingen

Ziekmeldingen geeft u vóór 8.45 uur door op: (0546) 81 98 89.

Voor ziekmelden in de bovenbouw geldt ook het volgende: wanneer je door ziekte een toets mist, dien je je af te melden bij de teamleider. Bij schoolexamens en het centrale examen dien je je elke dag die je ziek bent opnieuw af te melden.

Lestijden

Lestijden

1e uur 9.00 – 9.40 uur (standaard coachmoment)

2e uur 9.40 – 10.20 uur

3e uur 10.20 – 11.00 uur

Pauze 11.00 – 11.15 uur

4e uur 11.15 – 11.55 uur

5e uur 11.55 – 12.35 uur

Pauze 12.35 – 13.05 uur

6e uur 13.05 – 13.45 uur

7e uur 13.45 – 14.25 uur

Pauze 14.25 – 14.40 uur

8e uur 14.40 – 15.20 uur

9e uur 15.20 – 16.00 uur

Lessentabel

De lessentabel voor 2020-2021 vindt u in onderstaand overzicht:

2020-05-25 Lessentabellen