Zorg en aandacht

Als je problemen hebt, je je moet afmelden wanneer je je ziek voelt of wanneer je uit de klas bent gestuurd of wordt gepest, dan kun je je melden bij de onderwijsassistent.

De mentor/coach is de contactpersoon van een klas. Hij of zij kan bemiddelen bij het oplossen van moeilijkheden met leren of bij pesten. Elke leerling heeft een eigen mentor/coach. Op school vinden er gesprekken plaats tussen ouders, leerlingen en de mentor/coach. Van de leerling wordt verwacht dat deze het gesprek voert, zelf aangeeft wat erg goed gaat en laat weten waar er nog meer aandacht behoeft. Dit heet een trialoog. Ouders kunnen altijd contact opnemen met de mentor/coach wanneer zij vragen hebben.

Wij leren en werken op CSG Het Noordik in een sfeer van vertrouwen, openheid en aandacht. Wij houden rekening met talenten, eigenschappen en de persoonlijke situatie van onze leerlingen.

Passend onderwijs

Binnen het vmbo zijn er leerlingen die op zichzelf wel een regulier diploma in één van de leerwegen kunnen halen, maar niet zonder extra zorg. Deze zorg kan waar nodig aangeboden worden in de vorm van:

• Begeleiding bij taal- en rekenproblemen/-achterstanden
• Begeleiding bij sociaal-emotionele problemen
• Sociale vaardigheidstraining
• Faalangstreductietraining
• Motorische remedial training
• Begeleiding bij plannen en organiseren
• Extra begeleiding van de mentor bij het leren

Pluspunt
Wanneer een leerling tijdelijk uit de reguliere groep dient te worden geplaatst, hebben we een Pluspunt-voorziening.
De leerling kan in een kleine groep (meestal niet meer dan 6 leerlingen) individueel begeleiding krijgen voor zowel zijn cognitief functioneren als voor zijn sociaal-emotioneel functioneren. Het Pluspunt biedt de mogelijkheid van een time-out voor de leerling, maar ook de mogelijkheid tot reflectie op eigen gedrag en handelen of een ondersteuning bij het didactisch functioneren. Deze vormen van zorg zetten we in, na overleg met leerling, ouders, mentor/coach en het schoolondersteuningsteam.

Als u hierover vragen mocht hebben dan kunt u terecht bij het schoolondersteuningsteam.

Schoolondersteuningsteam (SOT)

Voor de begeleiding van sociaal-emotionele problemen bij leerachterstanden, voor extra pedagogisch-didactische ondersteuning en begeleiding en passend onderwijs is er een schoolondersteuningsteam. Dit team coördineert alle zaken op dit vlak.

Het schoolondersteuningsteam bestaat uit:

Dhr. M. Hakkert, m.hakkert@noordik.nl

Dhr. M. Vos, ma.vos@noordik.nl

Mevr. M. Boode, m.boode@noordik.nl

Dhr. H.J. Meppelink, h.meppelink@noordik.nl

Vertrouwenspersoon, anti-pestcoördinator en aandachtsfunctionaris

Als je te maken krijgt met agressief gedrag of geweld, pesten, discriminatie of seksuele intimidatie, dan kun je terecht bij de vertrouwensdocent. Deze docent zal door middel van een aantal persoonlijke gesprekken helderheid proberen te krijgen over je situatie.

Ook met vragen over (homo)-seksualiteit of over je seksuele geaardheid, kun je terecht bij de vertrouwensdocent. Op de locatie Noordikslaan bestaat een gespreksgroep van leerlingen waarin met elkaar over deze vragen gesproken wordt. Wanneer je daaraan wilt deelnemen, kun je je melden bij de vertrouwensdocent van de C. van Renneslaan

Bij ernstige klachten kan de externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. De school heeft hiervoor een klachtenregeling opgesteld. Wanneer we ons zorgen maken om jou, kun je besproken worden in het interne Schoolondersteuningsteam (SOT) en zonodig hier naar worden doorverwezen. Dit om de hulp te kunnen bieden die bij jou past. Indien nodig kun je ook een anti-pest coördinator inschakelen.

Steeds meer scholen laten hun inzet tegen pesten zien door informatieve content voor ouders en leerlingen aan te bieden op hun website. Speciaal hiervoor heeft Stichting 113 het artikel ‘pesten op school’ geschreven. Hierin staan tips, hulpnummers en onderzoekscijfers over pesten op school.

Stichting 113 zet zich in om leerlingen te helpen in situaties die voor hen misschien uitzichtloos lijken. We bieden de leerling een luisterend oor en doen er alles aan om onomkeerbare gevolgen van pesten te voorkomen.

Vertrouwenspersonen:

Mevr. E. Demirci, e.demirci@noordik.nl

Dhr. M. Reinders, m.reinders@noordik.nl

Anti-pestcoördinatoren:

Dhr. H. Meppelink, h.meppelink@noordik.nl

Mevr. M. Boode, m.boode@noordik.nl

Aandachtsfunctionarissen:

Dhr. M. Vos ma.vos@noordik.nl

Dhr. M. Hakkert m.hakkert@noordik.nl

Dyslexie en dyscalculie

Dyslectische leerlingen, die behoefte hebben aan extra ondersteuning en begeleiding, kunnen terecht bij het schoolondersteuningsteam. Samen wordt gekeken waar de leerling behoefte aan heeft, zodat er altijd begeleiding op maat wordt gegeven. Daarnaast krijgen alle dyslectische leerlingen meer tijd voor het maken van toetsen, mogen zij werk voor de laptop maken of gebruik maken van het voorleesprogramma Kurzweil.
Uitgebreide informatie over hoe wij omgaan met dyslexie op onze vestiging staat in het dyslexiebeleid. Dit document is op te vragen bij:

mevrouw J. Voortman; j.voortman@noordik.nl

Dyscalculie

Net als met dyslexie kunnen er leerlingen zijn die moeite hebben met getallen en met rekenen. Dit heet dyscalculie. Op school besteden we hier ook aandacht aan.

Huiswerkklas

De lessen bij ons op school zijn zo georganiseerd dat je al je opdrachten tijdens de lessen kunt afmaken. Maar dat lukt niet altijd. Soms heb je bijvoorbeeld extra tijd nodig. Niet iedereen kan of wil thuis nog huiswerk maken. Daarom helpen we je met de huiswerkklas.

Iedereen kan deelnemen aan de huiswerkklas. Wij zorgen voor een rustige ruimte, waar je in alle stilte kunt werken. De huiswerkklas is er elke schooldag na de laatste les.

Remedial teaching

Er zijn diverse redenen waardoor je op school een achterstand op kunt lopen. Bijvoorbeeld een verkeerde werk- of studiemethode, problemen in je thuissituatie of persoonlijke problemen. Heb jij een studieachterstand? Dan hebben wij extra begeleiding voor je, dit noemen we remedial teaching.

Remedial teacher rekenen: mevr. K. Brama k.brama@noordik.nl

Remedial teacher taal: mevr. P. de Hoon, p.dehoon@noordik.nl en mevr. J. Vennegoor, j.vennegoor@noordik.nl

Motorische remedial teaching

We bieden je niet alleen remedial teaching als je een studieachterstand hebt. Ook als je een minder goed ontwikkelde motoriek hebt bieden we je extra begeleiding. Dat noemen we motorische remedial teaching. Een minder goed ontwikkelde motoriek kan namelijk leiden tot een verkeerde manier van bewegen en uiteindelijk op latere leeftijd tot problemen door een verkeerde lichaamshouding. Dat willen we samen met je voorkomen door het aanbieden van en het helpen bij verschillende oefeningen.

Motorische remedial teacher: Dhr. H. Meppelink, h.meppelink@noordik.nl

Studie- en beroepskeuze

Je krijgt in het voortgezet onderwijs vaak te maken met keuzes. Bijvoorbeeld voor een vervolgstudie of voor een beroep. De decaan kan je hierover informatie geven en helpt je belangrijke toekomstbeslissingen te nemen. De decaan kan je ook informatie geven over studiefinanciering. Jij, maar ook je ouders, kunnen een afspraak maken met de decaan om te praten over je studiekeuze.

Dhr. S. Nijhof s.nijhof@noordik.nl

Faalangst en sociale vaardigheid

Door faalangst of examenvrees kan het zijn dat je schoolresultaten tegenvallen. Faalangst wil zeggen dat je bang bent dat je niet goed presteert. Mocht je er last van hebben, dan kun je deelnemen aan een faalangst- en examenvreesreductie training. Hierdoor krijg je meer zelfvertrouwen.

Sociale Vaardigheid

Aan de hand van SoVatraining besteden we ook aandacht aan het sociaal functioneren in de groep of in de klas.

Mevr. M. Harleman-Stoel m.harleman@noordik.nl

Mentorproject

Wanneer je – buiten school om – in contact wil komen met iemand die je een steuntje in de rug geeft, of waarmee je wilt praten, kun je terecht bij het mentorproject van Scoop. Zij matchen je met een coach die jou bevalt en met je aan de slag gaat.

Meer weten? Bel/sms  06-14770368 of 544195 , M. Peerbolte, m.peerbolte@scoopwelzijn.nl

Taal en rekenen

Op elke vmbo-vestiging van Het Noordik wordt aandacht besteed aan taal en rekenen. De extra reken- en taaluren op de vestiging C. van Renneslaan zijn ondergebracht bij respectievelijk wiskunde en Nederlands.